Utvikling av DigPilot Maskinstyring går inn i ny fase i 2017 og 2018

For å møte utvik­lin­gen fra kon­kur­ren­te­ne i kom­men­de år, har vi satt sam­men en litt anner­le­des og tyngre Inge­ni­ør­team. De er pre­sen­tert neden­for, og vil dan­ne rygg­ra­den i en fors­ker­ba­sert og høyt utdan­net Inge­ni­ør­miljø. En Dr-P og en Siv Ing styr­ker utvik­lings­grup­pa vår, Dig­Pi­lot maskin­sty­ring vil de kom­men­de to år opp­gra­de­res med både pro­gram­va­re, nye funk­sjo­ner og ikke minst ny sen­sor­ge­ne­ra­sjon og data­ma­ski­ner. Vi vil pas­se på at utvik­lin­gen tar hen­syn til alle våre kun­der, som vil kun­ne opp­gra­de­re utsty­ret de alle­re­de har.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Fra venstre, Siv Ing Erik Sørn­gård, Siv Ing Chris­to­pher West­lye og Dr. P Erik Lea.

Erik Sørn­gård er utdan­net Siv Ing fra NTNU, hoved­fag i elekt­ro­nikk. Erik har bred erfa­ring fra både uni­ver­si­tet og utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ner. Men vik­tigst, han har de sis­te 9 år vært fast ansatt i Gun­der­sen & Løken AS med ansvar for utvik­ling, doku­men­ta­sjon og pro­duk­sjon av Dig­Pi­lot maskin­sty­ring. Med snart 2000 enhe­ter pro­du­sert og solgt har Erik Sørn­gård de beste for­ut­set­nin­ger for å lede G&<’s forsk­nings- og utvik­lings­team inn i nes­te gene­ra­sjon av maskin­sty­ring.

Chris­to­pher West­lye er utdan­net sivil­in­ge­ni­ør i tek­nisk kyber­ne­tikk ved NTNU, med en spe­sia­li­se­ring i inn­vev­de systemer/​embedded sys­tems. Han har blant annet utvik­let et men­nes­ke-maskin grense­snitt med Micro­soft Kinect i .NET, for å mani­pu­le­re 3D-figu­rer med hen­de­ne. De sis­te åre­ne har han vært ansatt hos Natio­nal Instru­ments i Stock­holm, hvor han har blitt rotert mel­lom for­skjel­lig tek­nis­ke stil­lin­ger som del av fir­ma­ets Gra­dua­te pro­gram.
Fra og med 5. April i år har Chris­to­pher full­tids­stil­ling hos Gun­der­sen & Løken AS, som ansvar­lig for utvik­ling og ved­li­ke­hold av soft­ware til Dig­Pi­lot maskin­sty­ring.

Erik Lea er dok­tor i elekt­ro­op­tikk og har utvik­let sveise­ut­styr for optis­ke fib­re for Erics­son, kom­pen­sa­sjons­sys­te­mer for høy­spent­an­legg hos ABB og optis­ke måle­sys­te­mer hos Sim­tech i Sin­ga­po­re. De sis­te åre­ne har Erik Lea utvik­let elekt­ro­nikk-hard­wa­re, blant annet hatt ansvar for design av Dig­Pi­lot to anten­ne rove­ren. Fra 1. april i år har Erik Lea full­tids­stil­ling hos Gun­der­sen og Løken AS, som ansvar­lig for utvik­ling av hard­wa­re til Dig­Pi­lot maskin­sty­ring. I til­legg til å opti­me­re og videre­ut­vik­le elekt­ro­nik­ken i Dig­Pi­lot-rove­ren kom­mer hans bak­grunn i fysikk og måle­sys­te­mer til å være uvur­der­lig i utvik­ling av ny sen­sortek­no­lo­gi som vil bli tatt i bruk i Dig­Pi­lot sys­te­me­ne i åre­ne som kom­mer.

Erik Sørn­gård, Erik Lea og Chris­to­pher West­lye utgjør et kraf­tig team som vil frem­vi­se nye og spen­nen­de pro­duk­ter alle­re­de rundt kom­men­de års­skif­te.

Jeg tak­ker våre kun­der i inn- og utland for at de bru­ker Dig­Pi­lot maskin­sty­ring til sine maski­ner, og vil gi dere man­ge nyt­ti­ge og tids­mes­si­ge funksj­ner i tiden frem­over.

Jan Flo­berg
Adm Dir

DigPilot Ordrer og montasjer i 2017

Bilde

Vi tak­ker alle våre kun­der som har vist oss den til­lit å vel­ge Dig­Pi­lot Maskin­sty­rings sys­tem som Posi­sjo­ne­rings sys­tem for sine doze­re og grave­ma­ski­ner. Vis­ste De at mer enn halv­par­ten av sal­get vårt går ut av lan­det? Vi har for­hand­le­re fra Aust­ra­lia og New Zea­land, i Euro­pa og Nabo lan­de­ne våre. Våre vik­tigs­te mar­ke­der er pr i dag Neder­land og Nor­ge, men det går både 2D og 3D sett hos alle våre for­hand­le­re.

Fir­ma Mag­nus­sen & Sønn AS i Lofo­ten fikk instal­lert 3 sett rett før jul, dis­se har nå vært i drift en stund og fun­ge­rer til­freds­stil­len­de.

DigPilot Montasjer april 2016

Suk­ses­sen fort­set­ter!

Vi tak­ker H.Rogstad AS, inn­leid hos Opp­dal maskin­kom­pa­ni, og Yri Sand AS for deres bestil­ling av Dig­Pi­lot 3D Maskin­sty­ring.

Maski­ne­ne går pro­blem­fritt og måler så nøy­ak­tig som de kan, nem­lig med centi­me­ter pre­si­sjon. Sjå­fø­re­ne kan når som helst las­te ned sis­te ver­sjon til Maskin­sty­rin­gen. Enten det er opp­gra­de­ring av radio­en i GNSS’en eller opp­gra­de­ring av andre vita­le kom­po­nen­ter.

Alt skjer tråd­løst med Dig­Pi­lot 3D GNSS. Over­fø­ring av plan­fi­ler og opp­las­ting av doku­men­ta­sjon, sms-mel­din­ger kan sen­des direk­te fra pro­sjek­tør til maskin­fø­re­ren og vice ver­sa gjen­nom Dig­Pi­lot Office.

 

DSC05576

 

Dig­Pi­lot mon­ta­sje bilen tar seg fram over fjell og sjø. Her tros­ser den kre­ven­de for­hold over Stryn fjellet.

 

 

Dig­Pi­lot 2D er grunn­pi­la­ren i Maskin­sty­ringsys­te­met. Den inne­hol­der selve pro­gram­met og har fer­di­ge lag­de pro­sjek­ter som enfall, tofall, grøft og voll man meget raskt kan mål­set­te seg mot.

F.eks. en grøft: Angi bred­den, dyb­den og fal­let i pro­sjek­tet. Grøf­ta teg­nes opp på skjer­men, og grave­ma­ski­nen beve­ger seg i sann­tid, kom­pas­set viser rik­tig ret­ning og sys­te­met hol­der rede på avstand til grøft­bunn kon­ti­nu­er­lig.

Høy­der refe­re­res ved å leg­ge skuffe­tip­pen på et fast­mer­ke, eller du kan bru­ke stikke­sen­so­ren til å ta inn høy­den fra en rote­ren­de laser. Den­ne sen­so­ren har en inne­byg­get laser­sen­sor. Alle rote­ren­de kva­li­tets­la­se­re med rødt eller infra­rødt lys fun­ge­rer.

 

DigPilot Montasjer mars 2016

Dig­Pi­lot team­et er kom­met godt igang i 2016, nye maski­ner er mon­tert opp med både 2D maskin­sty­ring med laser og refe­ranse­høy­der, og 3D grave­ma­skin sys­te­mer med full GNSS sty­ring og Inter­nett kob­ling til ser­ver.DSC07190

Carl Mar­tin er en meget ruti­nert mon­tør, han ser­ver nå kun­der i både Nor­ge og nabo­lan­de­ne våre, Sve­ri­ge og Dan­mark.

Våre 3D maskin­sty­rin­ger utstyres nå med 2. gene­ra­sjon Dig­Pi­lot GNSS Rover. All inn­mat i dis­se  rover­ne er ny-utvik­let, med sis­te tek­no­lo­gi fra Sep­ten­trio som leve­rer GNSS moto­re­ne, og den nyeste Satel Radio­en.

Ingen skal nå kom­me å si at de ikke får fix, og det lyn­raskt !!

Sis­te uka, mon­ta­sjer i Gud­brands­da­len og Foll­dal, vi tak­ker Ner­mo Maskin AS og Foll­dal Maskin AS for til­li­ten de viser oss. Maski­ne­ne måler på cm kor­rekt i både grunn­riss og høy­de, og kom­mer til å gjø­re nett­opp det hver dag i man­ge år frem­over.

Dig­Pi­lot Office gir deg fle­re mulig­he­ter til å admi­ni­stre­re anlegg såvel som Maskin­sty­rin­gflå­te.

Ved siden av ny Dig­Pi­lot GNSS to anten­ne rover, frem­står Dig­Pi­lot Office som en moden og moder­ne Inter­nett platt­form der alle Dig­Pi­lot Maskin­sty­rings Maski­ne­ne log­ger seg inn hver mor­gen. All pro­gram­va­re opp­da­te­res direk­te over net­tet til alle våre kun­der i Nor­ge. Filer sen­des til og fra maski­ne­ne å doku­men­te­re alt arbeid som utfø­res. Maski­ne­ne kon­trol­le­res sågar direk­te mot kon­troll­mer­ker på anleg­get med fas­te inn­lag­te inter­val­ler, og doku­men­te­rer maski­ne­nes nøy­ak­tig­het.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nils Oma på Jæren

DigPilot Ingeniørkurs

DigPilot Office Kurs 2016

Dig­Pi­lot Office Kurs 2016

Dig­Pi­lot Team­et avholdt på Gar­der­moen Radis­son Blu hotel­let. Kur­set vis­te den høye stan­dar­den Dig­Pi­lot maskin­sty­ring har gjen­nom den avan­ser­te Dig­Pi­lot Office Inter­nett Platt­for­men. Her koor­di­ne­res Dig­Pi­lot 3D maskin­sty­ring med GNSS gjen­nom søm­løs data­flyt med bygg­her­re, kon­su­lent og maski­n­ei­er. Og oss i Dig­Pi­lot!

Kur­set gikk nøye gjen­nom alle funk­sjo­ne­ne til Dig­Pi­lot  Maskin­sty­ring. Alle maski­ne­ne er nå hele tiden tiden inn­log­get på inter­nett. Uan­sett hvor i ver­den! Alle får med et taste­trykk opp­gra­dert pro­gram­va­ren i Dig­Pi­lot data­ma­ski­ne­ne. Men ikke bare det — de får også direk­te opp­da­tert firmwa­re til Dig­Pi­lot GNSS rover­ne. Og mode­me­ne som er inne­byg­get. Det er nød­ven­dig å hol­de pro­gram­va­ren (firmwa­ren) til rove­re “fersk”. Man­ge rove­re av uli­ke mer­ker har stop­pet de sis­te åre­ne for­di de har hatt ut-datert firmwa­re.

Vi har opp­le­vet at Dig­Pi­lot Rover­ne våre vesent­lig har bedret ytel­se­ne sis­te året, etter å ha blitt opp­gra­dert.

Kon­su­len­ter sen­der mel­din­ger direk­te ut til maskin­fø­rer­ne over Dig­Pi­lot Office, nye ver­sjo­ner av Pro­sjekt­fi­ler fanges auto­ma­tisk opp av maskin­fø­rer­ne og Dig­Pi­lo­te­ne i anleggs­ma­ski­ne­ne syn­kro­ni­se­rer seg mot nye data i ser­ve­ren hele tiden. Maski­ner i drift ute på anleg­ge­ne får regelmessig/​ ukent­lig ordre om å kon­trol­le­re skuf­fe­ne sine mot fast­mer­ker på anleg­get, kon­trol­le­ne lag­res direk­te i Dig­Pi­lot Office ser­ve­ren som doku­men­ta­sjon.

Og meget mer!

Vi i Dig­Pi­lot tak­ker Inge­ni­ø­re­ne som stil­te opp for opp­mø­tet, og set­ter pris på den posi­ti­ve til­bake­mel­din­gen vi fikk. Takk også for ide­er vi fan­get opp om nye funk­sjo­ner dere øns­ker.

Nes­te skritt for oss er å orga­ni­se­re bru­ker­kurs for maskin­fø­re­re. Har dere for­slag til hvor­dan det­te beste skal gjen­nom­føres? På hotel­ler og kon­fe­ranse­sa­ler, eller ute i fel­ten?

Kurs for brukere av DigPilot Maskinstyring til gravemaskiner.

Dig­Pi­lot AS invi­te­rer til kurs for inge­ni­ø­rer som har Dig­Pi­lot maskin­sty­ring på maski­ne­ne på anleg­ge­ne sine.

Dig­Pi­lot 3D maskin­sty­ring er avhen­gi­ge av inter­nett for­bin­del­se og en kon­ti­nu­er­lig data­flyt mel­lom grave­ma­ski­ne­ne, pro­sjekt­in­ge­ni­ø­re­ne som lager og leg­ger inn pro­sjek­te­ne og bru­ker logg-file­ne fra anleg­ge­ne. Og oss, som ved­li­ke­hol­der pro­gram­va­re og mater dem inn i maski­ne­ne, samt gir sup­port på uli­ke data­platt­for­mer.

Kur­set går over en dag, og er bereg­net på inge­ni­ø­rer, for­menn og kon­su­len­ter som betje­ner Dig­Pi­lot bru­ke­re. Vi vil først og frem­st gå gjen­nom bruk og opp­sett av Dig­Pi­lot Office.

Dig­Pi­lot Office er inter­nett platt­for­men som sør­ger for data­fly­ten mel­lom grave­ma­ski­ner, anleggs- eller kon­su­lent kon­to­re­ne som pro­du­se­rer under­lag for maski­ne­ne. Og oss som dri­ver sup­port og ved­li­ke­hol­der pro­gram­va­ren til Dig­Pi­lot Maskin­sty­ring.

Dig­Pi­lot Office er i løpet av 2015 utvi­det til et omfat­ten­de og modent inter­nett platt­form pro­gram. Det er ikke mulig å utnyt­te hver­ken det, eller maski­ne­ne fullt ut uten manual og et lite inn­fø­rings­kurs. Vi vil dele ut fers­ke og opp­da­ter­te manua­ler på kur­set.

Kur­set vil bli avholdt på et av kon­fe­ranse­sent­re­ne på Gar­der­moen og blir lagt slik at man kan ta mor­gen­fly­et til Gar­der­moen, bli med på kur­set, og ta kvelds­fly hjem. Til de fles­te byer i Nor­ge. Også fra Sve­ri­ge eller Dan­mark.

Kur­set er med vil­je lagt til dagen før årets Arc­tic kon­fe­ran­se på Gar­der­moen, noen av dere skal jo være med der. Arc­tic kon­fe­ran­sen begyn­ner dagen etter: tirs­dag den 19. januar.

Det er man­ge mulig­he­ter for over­nat­ting på hotel­le­ne på Gar­der­moen, noen øns­ker kan­skje å kom­me kvel­den den 17. januar og tren­ger inn­kvar­te­ring.

Tids­punkt:       Man­dag den 18. januar 2016                        Kl. 10:00 til Kl. 17:00

Sted                 Ett av kon­fe­ran­se hotel­le­ne på Gar­der­moen

Pris                  ca 2.500 Kr. + mva. Lun­sj ser­ve­res.

 

For påmel­ding send en epost til: info@​gl-​instrumenter.​no

eller ring til: Gundersen&Løken AS 2281 3990

Venn­ligst meld dere som «inter­es­sert» så snart som mulig.

 

Venn­lig hil­sen

Jan Flo­berg og Dig­Pi­lot crewet.

DigPilot Forhandlermøte 2015

Dig­Pi­lot arran­ger­te sitt sjet­te for­hand­ler­mø­te med sine uten­lands­ke for­hand­le­re uka etter Loen­da­ge­ne.

Idyl­lis­ke Union Øye Hotell inner­st i Nordangs­fjor­den tok vel imot våre 20 dele­ga­ter. Sis­te års utvik­ling og nyhe­ter fra “the Dig­Pi­lot Crew” ble pre­sen­tert for de som skal brin­ge pro­duk­tet ut i ver­den!

Spe­si­elt har Dig­Pi­lot Office Inter­nett platt­for­men vår blitt gjen­nom­ar­bei­det sis­te år, den er fullt kapa­bel til å admi­ni­stre­re en maskin­flå­te. Uan­sett hvor i ver­den, og uan­sett hvor man­ge maski­ner det er i drift på et anlegg. Fil­veks­ling, sik­ring av maskin­data til ser­ver, auto­ma­tisk opp­da­te­ring av all firm- og soft­ware over inter­nett, tvun­gen koor­di­nat­kon­troll til fast­mer­ker på anlegg er noen av fines­se­ne der vi lig­ger i for­kant av kon­kur­ren­te­ne våre.

Ny Dig­Pi­lot GNSS rover, annen gene­ra­sjon, to anten­ne med inne­byg­get radio­mo­dem og inter­nett­mo­dem ble intro­du­sert: vi for­ven­ter å se den tes­tet å gå ut som mar­ke­dets ras­ke­s­te og mest nøy­ak­ti­ge. Alle hoved ele­men­ter er for­ny­et, sis­te ver­sjon fra våre under­le­ve­ra­dø­rer er imple­men­tert.

Vi tak­ker Øye fami­li­en for å ha gitt oss alle en ufor­glem­me­lig opp­le­vel­se, det er en gle­de å kun­ne gi litt til­bake til Møre for alle Dig­Pi­lo­te­ne de har vist oss til­li­ten å kjø­pe!

PA040950PA020931

Loen Dagene 2015

Ben­te Strøm Gun­der­sen og Jan Flo­berg sto på stand inne på Alex­andra Hotell på Loen­da­ge­ne. Man­ge av våre gam­le kun­der var inn­om, vi tak­ker spe­si­elt for ord­re­ne som ble plas­sert hos oss i løpet av de to dage­ne. Man­ge Dig­Pi­lot 3D maskin­sty­rin­ger er i drift i Sogn og Fjorda­ne og Møre og Roms­dal, vi har fle­re base­sta­sjo­ner oppe i det­te dis­trik­tet for at maski­ne­ne og rover­ne våre skal få nøy­ak­tig og døgn­kon­ti­nu­er­lig fix.

Takk for godt oppmøte!

Vi tak­ker alle som besøk­te oss på Vei og anlegg 2015, Hel­le­rud­slet­ta.

Kom gjer­ne inn­om oss i Jeri­ko­veien 26 i Oslo til en hyg­ge­lig prat og en demon­stra­sjon av vårt uni­ke maskin­sty­rings­sys­tem.

VI SEES!

Vei og Anlegg 2015, Hellerudsletta 06–10 MAI-2015

Gun­der­sen & Løken AS stil­ler som van­lig på “Vei og Anleggs­mes­sen” på Hel­le­rud­slet­ta. 

Mes­sen er i peri­oden 06−10÷05−2015. Vi er å fin­ne på Stand C38.

DigPilot_Logo128x128Print

 

 

Vi øns­ker deg vel­kom­men inn­om for en demon­stra­sjon av våre fan­tas­tis­ke 2D og 3D maskin­sty­rings­sys­te­mer med tråd­lø­se sen­so­rer.

En grave­ma­skin mon­tert med vårt kom­plet­te 3D sys­tem med GNSS vil være å fin­ne inne på stan­den vår.

 

VI SEES!